به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این هلدینگ معدنی در با توجه به ارزش ان ای وی بالا و عدم رشد قیمتی در موقعیت سیگنال خرید خوبی قرار گرفته است