سهامداران بلند مدتی فارغ از نوسانات فعلی می توانند با رعایت حد ضرر ٣٩٠ این سهم را زیر نظر بگیرند. باید خاطر نشان کرد که مقاومت نخست سهم ...