با توجه به مولفه های بنیادی مذکور در صورت تداوم روند بنیادی و پیش بینی های صورت گرفته می توان پتانسیل رشدمناسبی را مفروض دانست و بودجه امسال و سال بعد این سهم را مطابق نمودار زیر با سود خالصی معادل...