بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت ماهانه مرداد، میانگین ماهانه تولید شرکت در مقایسه با سال مالی قبل ٣ درصد کاهش یافته که خود باعث کاهش ٣ درصدی در میانگین مقدار فروش شده است. با این حال طی این دوره میانگین نرخ فروش محصولات......