به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، اخبار بنیادی مناسب و وضعیت حمایتی از این سهم معدنی سبب شده تا تارگت های صعودی خوبی در این سهم ایجاد و سهم وارد موقعیت خرید شود