شرکت طی سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ٩٨ با سرمایه سود خود را ١٠٢۶٨۴١ میلیون ریال گزارش نموده که در مقایسه با سال مالی قبل با سود ٣١۶١۶٨ میلیون ریال افزایش ٢٢۵ درصد را نشان می‌دهد. طی این دوره درآمدهای عملیاتی شرکت در مقایسه با سال قبل......