بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت ماهانه مرداد، میانگین تولید ماهانه شرکت طی سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ٩٩ در مقایسه با سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ٩٨، کاهش ٢٢ درصدی داشته است. با این حال طی این دوره .....