بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت طی سال جاری میانگین تولید ماهانه در مقایسه با سال ٩٧ در حدود ٢۴ درصد افزایش یافته است که عمده این افزایش را می‌توان در شمش سرب با افزایش ٩٩ درصدی در میانگین تولید ماهانه مشاهده کرد. با این وجود با کاهش در ......