پاییز کالایی‌ ها جذاب‌‌ تر از تابستان؟ بازارهای کالایی به سمت بهبود متمایل هستند. این روند کلی بعد از هفته‌ هاست که در حال خودنمایی است. آن هم در شرایطی که داده‌ های رسمی در بورس کالا از رشد تقاضا به صورت نسبی برخوردار است. در بازار پلیمرها اما شواهد بهبود سریع‌ تر و بهتر از...