در این شرایط حدود نیمی از صندوق های سرمایه گذاری در سهام هفته منتهی به ٢٩ شهریورماه با شناسایی زیان پشت سر گذاشتند. البته در میان سبزنشینان این مدت عملکرد صندوق های سپهرآتی خوارزمی، بورسیران،....