شرکت توسعه معادن روی ایران بر اساس تبصره ٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧۶ کشور و به منظور اجرای پروژه‌های توسعه صنعت روی تأسیس گردید .در دی ماه ١٣٧۶ با تشکیل کمیته راهبری توسط وزارت معادن و فلزات .....