همانگونه که در نمودار مشاهده می شود از میان ۴۵ شرکت فعال صنعت ، سودآوری مطابق آخرین عملکرد های سه ماهه و شش ماهه قابل تامل می باشد و با توجه به جدول پایانی برآورد می شود بتوان سهامی که دارای بهترین عملکرد بنیادی طی فاکتورهای فوق بوده را ...