در سبد هفته گذشته سرمایه گذاری خوارزمی ٢٠٠ تومانی معرفی شد که سهم با نوسانات منفی به دلیل جو منفی بازار همراه شده است.توصیه به کاهش میانگین قیمت خرید در این سهم کم ریسک با هدف تعیین شده ٢۵٠ تومانی می شود... «خاهن» ۵۵٠ تومانی دیگر سهم معرفی شده سبد نیز با بازدهی بیش از ١٠ درصدی همراه شده که با دید میان مدت و تارگت یاد شده ٧٠٠ تومانی ، نگهداری سهم برای سهامداران میان مدتی توصیه می شود و برای سهامداران کوتاه مدتی «سیو» سود مناسب است...