در نمودار تعدیل شده روزانه ، شاهد شکل گیری الگوی هارمونیک ab=cd هستیم. در یک بازه زمانی ۵ ماهه بازوی ab از محدوده ٢۵٠ الی ۵۵٠ پیشروی داشته و سپس شاهد اصلاح ۴ ماهه قیمت ...