طی سال جاری میانگین ماهانه تولید در مقایسه با سال قبل ١ درصد افزایش یافته است. با این حال نسبت فروش به تولید طی سال ٩٧ در حدود ٠.٠٢٨ بوده که طی سال کاری به ٠.٠٢۶ کاهش یافته است که در نتیجه با .....