اما ریزش به زیر خط روند می تواند برای ریسک گریزان و سهامداران کوتاه مدتی فرصت فروش باشد و با این حساب حد ضرر به زیر ۵ درصد کاهش خواهد یافت. لذا ریسک این سهم در این محدوده می تواند به حداقل برسد چراکه...