طی سال جاری میانگین ماهانه تولید در مقایسه با سال قبل ٢٣ درصد کاهش یافته که عمده این کاهش در گروه قطره با کاهش ٧٢ درصدی و سپس کپسول با کاهش ١۴ درصد و قرص با کاهش ١٣ درصدی می‌باشد. طی سال ٩٧ در حدود ٩٧ درصد از محصولات تولیدی به فروش رسیده است ولی طی سال جاری .....