طی سال جاری میزان فروش شرکت در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است چراکه طی سال ٩٧ نسبت مقدار فروش به تولید ١٠١.۵ درصد بوده که مقدار اضافه فروش نسبت به تولید از موجودی انبار تأمین شده است در حالی که طی سال جاری .....