طی سال جاری فروش از تولید سبقت گرفته است چنانکه طی سال ٩٧ در حدود ٩۶ درصد از تولید به فروش رسیده است ولی طی سال جاری با افزایش تولید در شرکت‌های خودروساز، میزان فروش در حدود ٧ درصد بیش از تولید می‌باشد که.....