به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،اینم سهم بانکی با وضعیت مناسب تکنیکالی و حمایت های صورت گرفته و خبرهای بنیادی مناسب وارد فاز صعودی خوبی با اهداف قیمتی قابل توجهی شده است