فردا روز سرنوشت بی‌ رونقی نسبی هنوز در بازارهای کالایی مشاهده می‌ شود، آن‌ هم در شرایطی که ثبات نرخ و یا کاهش قیمت‌ ها بر اساس افت قیمت‌ های رسمی در بورس کالا را شاهد هستیم. بازار اگر چه با انتظار رشد تقاضا رو به‌ رو شده، اما...