سابقه تولید دسـته سیم در شرکت الکتریک خودروی شرق، به بیش از ۴۰ سال قبل تحت عنوان کارگاه دسـته سیم شرکت رضا بر می‌گردد. شرکت الکتریک خودرو شرق یکی از شرکت‌های تحت پوشش قطعات اتومبیل ایران ......