در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی ، پس از اتمام یک ساختار اصلاحی فلت در بازه زمانی ۴ ساله ، شاهد آغاز یک موج ایمپالس صعودی بودیم...