در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی شاهد نوسانات منظم قیمت در ۴ سال اخیر داخل یک کانال صعودی بودیم. در حال حاضر قیمت...