در نمودار تعدیل شده و در فریم هفتگی ، پس از رالی صعودی سال ٩۴ ، قیمت وارد یک اصلاح ٣ - ۴ ساله شد. این اصلاح در قالب Zigzag - X - Triangle ظاهر شد به گونه ای که شاهد افت ارزش سهام شرکت تا محدوده ۶۵ تومان بودیم....