در هفته گذشته ۴ سهم به کاربران ویژه معرفی شد ؛ شامل «شیران» ١١۵٠ تومانی که هم اکنون در سطوح ١٢٠٠ تومانی قرار دارد و حدود ۴ درصدی بازدهی داده است.همچنین «آ س پ» ٢٠٠ تومانی که حدود١٠ درصدی بازدهی داشته و سیمان تهران ٨۶٠ تومانی که بازدهی سنگین و قابل توجهی داشته ؛ این سهم به قیمت های ٩٨۵ تومانی رسیده و بازدهی نزدیک١۵درصدی را ثبت کرده است.«ثنوسا» ٢٢٠ تومانی هم با صفوف خرید سنگین و تداوم روند صعودی به رشد خود ادامه می دهد.این سهم نیز هم اکنون بازدهی بیش از ١۵درصدی داشته و همچنان با صف خرید توصیه به نگه داری آن می شود...