می‌توان دید که طی سال جاری میزان فروش شرکت کاهش یافته است چرا که طی سال ٩٧ در حدود ۵ درصد بیش از تولید شرکت شمش به فروش رسانده است که این مازاد از موجودی انبار شرکت در این سال بوده است ولی طی ۵ ماهه سال جاری ......