در سال ٩٧ در حدود ١٠ درصد از محصولات شرکت صادرشده که سهم درآمدی آن از درامد کل در حدود ١١ درصد بوده است و با توجه به نرخ بیشتر محصولات صادراتی در سال جدید شرکت سهم صادرات محصولات خود را افزایش داده است به‌ طوری‌ که .....