عملکرد بازار نفت در دو هفته اخیر مثبت بوده و این رشد در قیمت ها حاصل چهار عامل است. سرمایه گذاران در بازار نفت و سهام شرکت های تاثیرپذیر از قیمت ها پرسش هایی درباره ..