بر اساس اطلاعاتارائه شده شرکت، میانگین تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با سال قبل افزایش ١٩ درصدی یافته که با افزایش بیشتر در فروش، میانگین مقدار فروش ماهانه نسبت به سال قبل افزایش ٢۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی سال جاری با افزایش ٢٠ درصدی در......