طی سال جاری میزان تولید در مقایسه با سال قبل در کنسانتره روی ٩۶ درصد ، در کنسانتره سرب با ٣ درصد و در شمش روی با ٢ درصد کاهش بر اساس میانگین تولید ماهانه همراه بوده است. همچنین طی سال جاری به غیر از محموله ارسالی طی تولید سال ٩٧ .....