در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی ، پس از یک اصلاح مرکب با ساختار Zigzag-X-Triangle قیمت وارد سری امواج ایمپالس شده است...