در صورتیکه روز آینده قیمت با قدرت بتواند سقف قبلی را بی اعتبار کند ، می توان انتظار تشکیل الگوی Zigzag - X - Zigzag را داشت. در اینصورت انتظار داریم ظرف یک بازه زمانی ١ ماهه شاهد رشد ارزش سهم تا...