هفته گذشته قیمت طلا برای دومین هفته کاهش یافت زیرا برخی گزارش های مثبت از اقتصادهای بزرگ منتشر شد و نیز انتظار می رود تغییراتی در روابط تجاری چین و آمریکا پدید آید. حالا سرمایه گذاران در بازار طلا نگران تداوم کاهش قیمت ها هستند. برای درک ..