زمان به زیان ترامپ است و او به این باور رسیده که نمی تواند مانند قبل بی توجه به هشدارهای کارشناسان در مسیر تشدید تنش های تجاری با چین حرکت کند. تحلیلگران می گویند تغییر روش یک ضرورت است و خبری خوب برای سرمایه گذاران. حالا باید دید ..