به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، وضعیت تکنیکالی و بنیادی مناسب این سهم لیزینگی از یک و ورود پول قوی در معاملات سهم از سوی دیگر سبب صدور سیگنال خوبی در این سهم شده است