به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل شایع معامله بلوکی از یک سو و تغییر قوانین صنعت بانکداری از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته و سیگنال خرید صادر کرد