طی سال مالی گذشته به دلیل زیان‌های انباشته در این بانک و شمولیت آن به ماده ١۴١ مبنی بر از دست دادن بیش از نیمی از سرمایه و انباشت زیان‌، بانک مجبور به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شامل زمین، ساختمان،سرقفلی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اموال غیرمنقول .....

بورس24: طی سال مالی گذشته به دلیل زیان‌های انباشته در این بانک و شمولیت آن به ماده 141 مبنی بر از دست دادن بیش از نیمی از سرمایه و انباشت زیان‌، بانک مجبور به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شامل زمین، ساختمان،سرقفلی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اموال غیرمنقول خارج از کشور گردید.

 طی این افزایش سرمایه، میزان سرمایه بانک از 45700 میلیارد ریال به 223926.127 میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت. طی این افزایش، سرمایه شرکت در حدود 4.9برابر گردید که با در نظر گرفت زیان انباشته به میزان نیمی از سرمایه قبل، در حال حاضر 10درصد از سرمایه خود را از دست‌ داده است. این در حالی است که بانک برای دوره 6ماهه اول سال مالی 97، زیانی برابر 22064907 میلیون ریال اعلام نموده بود و در دوره 9ماهه 97، این زیان به 25473753 میلیون ریال افزایش یافت.

از دلایل عمده در زیان‌های بانک طی این دوره، منفی شدن سهم بانک از درامدهای مشاع می‌باشد که درواقع نشان‌دهنده این موضوع است که بانک در کسب درامد از محل منابع خود دچار مشکل بوده است چه در اعطای تسهیلات و چه در وصول آن‌ها. در دوره مالی 9ماهه با 1601873 میلیون ریال سهم بانک از درامدهای مشاع، زیان بانک تنها 30درصد نسبت میانگین زیان دوره‌های 3ماهه قبل رشد داشته است که طی این دوره دلیل اصلی در زیان، افزایش در هزینه‌های مالی از 4224772 میلیون ریال به 12467567 میلیون ریال می‌باشد یعنی در حدود 1.95برابر رشد در دوره سه‌ماهه در مقابل دوره 6 ماهه. بااین‌حال با توجه به افزایش 6درصدی در هزینه مطالبات مشکوک الوصول، به نظر می‌رسد که بانک در وصول مطالبات خود مشکل چندانی نداشته باشد.

طی دوره 12 ماهه نیز بانک برای هر سهم خود زیان خالص 11 ریال گزارش نمود که در مقایسه با زیان 264 ریال، 96 درصد کاهش یافته است. همچنین زیان انباشته در طی صورت‌های مالی 12 ماهه 109342390 میلیون ریال گزارش شده است که در مقایسه با دوره 9 ماهه با زیان 130211401 میلیون ریال، کاهش 20869011 میلیون ریال را نشان می‌دهد که نشان از سودآوری بانک طی دوره سه ماهه آخر می‌باشد.

 طی دوره سه ماهه نخست سال 98 نیز طی صورت‌های مالی بانک زیان انباشته خود را 111208547 میلیون ریال گزارش نموده که در واقع نشان دهنده زیان 1695607 میلیون ریال برای این دوره مش باشد و این در حالی است که طی این دوره سهم بانک از درآمدهای مشاع 5022074 میلیون ریال گزارش شده است در حالی که طی دوره مشابه سال مالی قبل سهم بانک از درآمدهای مشاع منفی بوده و طی سال جاری شرکت عملکرد بهتری داشته است. همچنین سایر درآمدهای بانک طی این دوره در مقایسه با دوره مشابه 168 درصد رشد نموده است. با این حال با وجود کاهش هزینه‌ها از 16621530 به 13425776 میلیون ریال و در حدود 19 درصد به دلیل عدم کفاف درآمدهای برای پوشش هزینه، بانک با زیان 1695607 میلیون ریال همراه بوده که در مقایسه با دوره مشابه 90 درصد کاهش در زیان را نشان می‌دهد.

بر اساس آخرین گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به 31 مرداد بانک میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را با افزایش 2.6 درصدی گزارش نموده است. همچنین گردش سپرده‌های بانک طی این ماه 1.85 بوده است که در مقایسه با بانک‌های کوچک کمتر می‌باشد. همچنین بانک سود سپرده‌های را طی این ماه 14099610 میلیون ریال گزارش نموده است. همچنین میزان تسهیلات اعطایی طی این ماه با افزایش 2.7 درصدی مبلغ 1241804317 میلیون ریال گزارش شده است. درآمد حاصل از اعطای تسهیلات طی این ماه همچنین 17691784 میلیون ریال گزارش شده که در مقایسه با سود سپرده‌ها 3592174 میلیون ریال افزایش را نشان می‌دهد که در واقع سهم بانک از درآمدهای مشاع طی این دوره می‌باشد که با توجه به سال قبل افزایش عملکرد و همچنین افزایش بهره وری را طی سال جاری نشان می‌دهد.

در نتیجه افزایش سهم بانک از درآمدهای مشاع طی سال جاری باعث افزایش سودآوری بانک طی این سال و در نتیجه خروج بانک از زیان را باعث خواهد شد که طی ماه اخیر شاهد گزارش‌هایی نیز از سوی مدیران بانک مبنی بر سودآوری بانک را بودیم.