در این شرایط حدود نیمی از صندوق های سرمایه گذاری در سهام توانستند هفته منتهی به ١۵ شهریورماه با کسب بازده مثبت پشت سر گذارند که در این میان صندوق های سرمایه دنیا، کاریزما، فیروزه، کارگزاری حافظ با کسب سود بین ٢ تا ۴ درصد ....