در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از ثبت سقف ٧٢٠ تومانی قیمت وارد مدار اصلاحی شد و تا محدوده ٣۶٠ تومان عقب نشست. پس از آن بار دیگر قیمت به محدوده ٧٢٠ رسید و به آن واکنش نشان داد...