که طی سال جاری، میانگین تولید ماهانه در مقایسه با سال قبل ۴ درصد افزایش یافته ولی با کاهش در مقدار فروش محصولاتی همچون گندله ریز دانه داخلی، مقدار فروش کاهش ٣ درصدی را نشان می دهد. همچنین میانگین نرخ فروش محصولات طی سال جاری نسبت به سال قبل رشد .....