شرکت طی صورت‌های مالی ٩٧، برای هر سهم خود سود خالص ٧٩۶ریال اعلام نموده که این سود از مبلغ فروش ٧٠۴٠۴٣٩٠میلیون ریال حاصل‌شده است. طی سال ٩٧، حاشیه سود ناخالص شرکت در حدود ٣٧درصد و حاشیه سود خالص ٣٨درصد بوده که این افزایش در سود ناشی از .....