طی سال مالی ٩٧ شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته به‌منظور بازیافت مخارج سرمایه‌ای و اصلاح ساختار مالی نمود که طی آن سرمایه شرکت از مبلغ ٧۵٠٠٠ میلیارد ریال به ١٣٠٠٠٠ میلیارد ریال افزایش و طی این افزایش سرمایه قیمت سهام شرکت از ۴٩٢٠ به ٣٠١ کاهش و تعداد سهام ٧٣درصد افزایش یافت. همچنین .....