در هفته گذشته شرکت ملی صنایع مس به عنوان سهم کم ریسک معرفی شد که سهم با رشد قیمتی بیش از ۵ درصدی همراه شده و به سمت هدف قیمتی تعیین شده در حال پیش روی می باشد.همچنین مخابرات ۴٠٠ تومانی در همین سطوح با روند مثبت همراه و در مسیر صعود قرار دارد و در نهایت «زفکا» ١٧٢٠ تومانی نیز با صف خرید در سطوح ١٨٠٠ تومان همراه است...