با توجه به شرایط زیرمجموعه ها و پتانسیل سودآوری شرکت های سرمایه پذیر برآورد می شود سود امسال به محدوده مذکور برسد و NAV سهم مطابق تحلیل های فوق معادل ...