بازارهای کالایی هنوز روند پیشین خود را تجربه می‌ کنند و باز هم رخداد مهمی در این بازارها تجربه نشد. البته می‌ توان گفت که...