شرکت قند مرودشت در سال ١٣١۴ تحت پوشش شرکت سهامی کارخانجات ایران ، بهره‌برداری خود را آغاز نمود و در سال ١٣۴۴ به بخش خصوصی منتقل گردید و با نام شرکت قند مرودشت طی شماره ٢١٧ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسیده است. متعاقب آن در سال .....