مجموع درآمد خدمات در سال مالی٩٧ حدود ۴٢٧ میلیاردتومان بوده است و این رقم در ۵ ماه نخست سال به حدود ٢١٨ میلیارد تومان رسیده و برآرود می شود در ١٢ ماهه با پیشرفت فیزیک پروژه های مذکور به ...