بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس، میانگین مقدار تولید ماهانه این شرکت طی سال جاری در مقایسه با سال قبل (در خصوص محصولات تولیدی) افزایش ١٠ درصدی داشته که باعث رشد ١۴ درصدی در مقدار فروش نیز شده است. همچنین میانگین نرخ فروش محصولات طی این دوره در مقایسه با سال قبل ۶١ درصد رشد یافته که .....