بر اساس اطلاعات گزارش فعالیت مرداد ماه، میانگین مقدار تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با سال ٩٧ در حدود ١٧ درصد کاهش یافته که با کمتر بودن مقدار فروش از تولید طی سال جاری، مقدار فروش کاهش ٢١ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال با رشد ۶۶ درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات، درآمد حاصل از فروش رشد .....